Back to HOME

OBSERVERA

- Om Ni har som vana att lõsa h÷gt f÷r Er sjõlv, var võnlig och ge Er stõmma en lõtt ironisk underton.

- Filosofer:a betyder att f÷ra en konversation med sig sjõlv. Extas uppnaar man, nõr man upph÷r med detta.

- Nõr i detta hõfte "Konversation med sig sjõlv" nõmns, saa menas med detta inte personligt grubblande, att fantasera, dagdr÷mma, spaana in paa ideÚr, tõnka ut historier o.s.v, utan snarare att prata med sig sjõlv.

-Det õr tillaatet att tala och sõga, vad man vill, nõr man vill och var man vill.

- Det õr schizofrent att f÷rs÷ka sõga sig sjõlv naagot.

Detta õr Mindfucking.


PROLOG

Jag Kan Inte Behõrska Mig Sjõlv!

-r jag min egen Herre

eller min slav!?!

F÷r en Stat, beh÷vs minst tvaa!!!

Vad skulle Du g÷ra, om Du paa en djõvligt hemsk dag trõffade en mõnniska, som tog ifraan Dig allt Du hade, som hindrade Dig fraan att g÷ra vad Du ville, och som istõllet gav Dig order, hotade Dig med vaald och till raaga paa allt õven krõvde att Du behõrskade Dig sjõlv- med ett uttryck:

Det sista Du borde g÷ra õr att õven ge Dig sjõlv dessa order...

Solklart fall:

Du slaar Han paa kõften!!!

Men vad skulle Du g÷ra nõr galningen, som angripit Dig, õr bevõpnad? Vad, nõr Han tillsammans med andra galningar har grundat ett "Bolag", eller snarare en "Stat", som med Lag & Ordning & System skyddar dessa idioters vansinne - i n÷dfall õven med en insats av atombomber - och haaller den upprõtt, garanterat? Vad, nõr Du en dag vaknar upp fraan Din dr÷m paa morgonen, och faststõller att Du õr ensam paa denna planet, omgiven av schizofrena, spõdbarn och stumma? Vad, om JUST NU- I DETTA MOMENT, dessa galningar g÷r allt vad De kan f÷r att utrota allt liv paa Jorden i namnet av deras fixa ide¦?

Solklart fall:

Du kopierar detta flygblad. Ensam õr Du precis lika maktl÷s som Jag.

P.S.:

Men vad skulle Du g÷ra om Du endast var 90 centimeter laang, medans galningen var en gigantisk jõtte?

Solklart fall:

Du sõger Dig sjõlv vad Han tycker och tõnker, och g÷r precis allt vad Han sõger.Du kan inte ens ropa paa hjõlp, eller komma med naagra klagomaal naagonstans, f÷r:

DET -R SAA DU BLIVIT UPPL-RD!!!

P.P.S.:

Jag kan inte behõrska mig sjõlv!

Jag haaller õven helt med mig sjõlv dõr!


FILOSOFIN ÍVER EXTAS

Jag hade just b÷rjat att studera, nõr studentstrejken 88/89 tog fart.I b÷rjan fann jag strejken rõtt spõnnande. Den utl÷ste en diffus, men bestõmd otillfredstõlldhet ÷ver omstõndligheterna. I alla fall var majoriteten till paa k÷pet beredd att ockupera instituten och lamslaa lõrarkaaren.Och de hade inte bara krav om mer och bõttre studieplatser och studentrum. Jag fann klimatet som gjort f÷r att sprida anarkistiska ideÚr till mõnniskorna. Det skulle inte bli en bok, utan snarare en artikel till strejktidningen. Jag ville f÷rmedla idÚn om anarkism paa ett klart och tõndande sõtt.

Anarki- f÷r mig õr det en naturlig samhõllsordning, dõr f÷rhaallandet mõnniskor emellan inte styrs av konstgjorda normer, f÷rordningar, regler, krav, pengar, tvaang och underordning. Med andra ord, den egentliga meningen av "Lagl÷shet", som õven den vanliga "Svensson" kõnner till under begreppet "Anarki": Alla g÷r vad De vill- och laater sig dõr÷ver inte hindras av naagon.

Jag b÷rjade diskutera med mõnniskorna ÷ver det som jag hade skrivit. Naturligtvis inte endast med andra studenter. Men diskussionerna var fruktl÷sa. F÷r mig framstog det som jag sade vara logiskt. Inte f÷r mina medmõnniskor. Ungefõr saa hõr lõt det:

"Men nõr alla helt enkelt g÷r vad De vill, saa kommer genast kaos, vaaldtõkt, st÷ld, mord & draap att hõrska. Daa kommer alla att ta ifraan varandras napp, saa ingen har mera tid att suga paa den- och ingen gaar mer till jobbet!!! Vart leder det oss till???"

Och vart leder det oss till, nõr alla endast lyder order, och inte tõnker sjõlvstõndigt mer?!?

Jo, dit dõr vansinnet regerar! Fraan toppen av EU-sm÷rberget kan man se de svõltande mõnniskorna i Etiopien utan att anvõnda kikare!

Andra tog sin staandpunkt till õnda:

"Jag vill inte g÷ra, det jag vill."

Eller:

"Det vore ett idealiskt samhõlle. Precis som kommunism. Men Mõnskligheten õr en daalig art. Mõnniskan, som õr õmnad f÷r ett saadant samhõlle, maaste f÷rst bli f÷dd."

Strejken var ÷ver innan artikeln kunde bli fõrdig. Ju lõngre jag brottades med problemet, desto mindre visste jag hur jag borde konfronteras med saadana reaktioner. Trots detta hade jag aaterupptõckt ett gammalt intresse: Jag ville skriva. Slutligen saa hade jag, inspirerad av en bok ÷ver DADAISM, b÷rjat att experimentera med spraaket. (Denna sats õr ÷verfl÷dig!) Saa uppstod flygblad Nr.1. Jag delade ut dem vid Pedagogiska Institutet:

Naagon hõngde upp det i cafe¦t vid Pedagogiska Institutet. En docent satte upp den ÷ver sitt skrivbord. OK- DAA GÍR JAG V-L KONST. Tõnkte jag. Naagonstans f÷ll det mig in vid min ordlek, att det existerar ett inre spraak, eller snarare att en mõnniska kan tala i sin egen hjõrna. Med vackrare ord: Jag hade upptõckt en h÷gtalande process i mitt huvud.

Det gick till ungefõr saahõr: Jag hade avsiktligt formulerat intetsõgande satser, som stod f÷r sig sjõlva och som inte hade naagon mening, menat f÷r eftertõnksamhet, men naagonstans utgav sig f÷r att vara djupsinnigt- ungefõr saahõr: i B÷RjAn vAr oRdEt I. jAg õR deT aNdRa JaG. (mEd tRe bOkstõVer.) dEt aNgIcK MIg InTe lõNgRe aTt Ha nAaGOt

atT S-ga mED SprAakeT. jAg haDE leKt meD dEt. sAa fRamSToG fÍljANdE mOnOLOg i mITt hUvUd )nU koMmeR etT semIkOlon(:

href="/index.htm">Back to HOME